Nieuws vanuit het bestuur

Beste IJVL-leden,

De ALV van januari jl., waarin wij gesproken hebben over het intensiveren van de samenwerking met VIJL en het verkennen van de mogelijkheid van een fusie ligt al even achter ons. Hoogste tijd dus om jullie te informeren over de stappen die we afgelopen periode hebben gezet. In deze brief informeren we jullie over:

 • De meerwaarde die wij als bestuur zien in de samenwerking met VIJL
 • Informatie over de reeds behaalde resultaten uit de verkenningsperiode
 • Vervolgstappen: hoe nu verder?
 • Mogelijkheden voor het stellen van vragen

De meerwaarde van samenwerken

In een straal van 30 kilometer rondom Leiden zijn er meer ijsverenigingen te vinden dan hockeyverenigingen in heel Zuid-Holland. Bijna iedere schaatsvereniging heeft dezelfde uitdagingen, van een terugloop van leden, vergrijzing, een tekort aan vrijwilligers tot bestuurlijke uitdagingen.

Ondanks dat de IJVL momenteel alweer drie jaar in de lijn omhoog zit, financieel gezond is en weer een begrip wordt in de regio, hebben wij ook deze uitdagende tijd nog recentelijk gekend. Het is het nu aan ons om samen met de VIJL in goede tijden ons voor te bereiden op de toekomst en het goede voorbeeld te geven in de regio.

Concreet betekent dit dat er zoveel mogelijk bestuurlijke en organisatorische taken gecombineerd moeten worden. Minder praten over dezelfde dingen, een persoon bij de overkoepelende overleggen i.p.v. twee, maar vooral meer tijd met z’n allen investeren in de sport en het clubgevoel.

Lossen we alle uitdagingen bij beide clubs in een klap op met een fusie? Nee, want we hebben jullie allemaal nog steeds hard nodig. Wel zorgen we dat we investeren in de slagkracht om de schaatssport levend te houden in de regio, de clubs toekomst bestendig te maken en gaan we daarmee terug naar de basis waarvoor de IJVL ooit is opgericht, namelijk de schaatssport op een manier stimuleren dat de ijsbaan in Leiden (en daarmee de schaatssport) een toekomst perspectief heeft.

 

Resultaten van de verkenning

Inmiddels hebben er meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen beide besturen, grotendeels onder begeleiding van Mark van der Kaaij, die vanuit de KNSB is aangesteld om als onafhankelijk adviseur het proces te begeleiden. Daarnaast is er in verschillende subgroepen verdieping gezocht op bepaalde thema’s. Hieronder een aantal van de activiteiten en behaalde resultaten:

 • Fusie-ervaring is besproken met andere clubs die reeds succesvol gefuseerd zijn.
 • De samenwerking en activiteiten tussen IJVL/VIJL m.b.t. skeeler- en schaatstrainingen zijn geïntensiveerd.
 • Diverse subgroepen zijn gevormd om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen (aanbod trainingsuren, trainers, financiën, juridisch, etc.).
 • Financiële toets van de financiën van VIJL en IJVL, inclusief de evt. haalbaarheid van een fusie.
 • Er zijn concept statuten opgesteld voor de nieuwe vereniging aan de hand van de twee bestaande statuten van beide verenigingen.

Beide besturen hebben besloten om bij een fusie de volgende uitgangspunten te hanteren en voor te leggen aan de ALV:

 • De twee verenigingen zullen opgaan in één nieuwe vereniging met een nieuwe naam.
 • De activiteiten van de natuurijsbaan worden in de nieuwe vereniging geïntegreerd
 • De Stichting Skeeler- en Schaatscentrum blijft bestaan en factureert de nieuwe vereniging.

 

De vervolgstappen

De komende periode bereiden we als bestuur een aantal besluiten voor die ter besluitvorming aan onze leden worden voorgelegd op de ALV. De VIJL volgt eenzelfde proces. In het schema hieronder kunnen jullie zien welke besluiten dit zijn en op welk moment we de ALV om instemming gaan vragen.

 • Besluit voorstel tot fusie en openbaarmaking fusie ALV november 2024
 • Besluit fusie en oprichting fusievereniging ALV april 2025
 • Eerste ALV fusievereniging ALV mei 2025

Voorstel tot fusie

De besturen van beide verenigingen stellen met dit voorstel aan hun leden voor om over te gaan tot een fusie tussen beide ijssportverenigingen. In dit voorstel worden de achtergronden van de fusie beschreven en wordt de nieuwe vereniging weergegeven zoals die in de ogen van beide besturen vormgegeven dient te worden. Hierin worden onder andere de nieuwe statuten in concept opgesteld, geven we weer hoe we via ledenparticipatie een besluit willen nemen over clubnaam, kleuren en logo. Hebben we de financiële vertaalslag van de fusie uitgewerkt en vertellen we over andere zaken die belangrijk zijn voor de nieuwe vereniging zoals het kledingplan en de ledenadministratie etc.

Besluit fusie

Dit is het officiële moment waarop de beide verenigingen alle informatie en inspraak in overweging hebbende genomen besluiten om wel of niet te fuseren en onder welke voorwaarde de nieuwe vereniging wordt opgericht.

Implementatie fusie

Nadat de fusie is afgerond, volgt een implementatiefase. In deze fase zal voor het eerst de algemene ledenvergadering van de nieuwe vereniging bijeen worden geroepen. In deze vergadering worden onder andere de financiële stukken van de fuserende vereniging ter besluitvorming voorgelegd.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze informatie over de fusie vragen bij jullie oproept. Of dat jullie ideeën hebben over de fusie. Uiteraard gaan wij graag hierover met jullie in gesprek. Op vrijdag 5 juli zijn wij op de skeelerbaan tijdens de skeelertraining aanwezig om met elkaar van gedachte te wisselen en eventuele vragen te beantwoorden. Komt dat niet uit, schiet een van ons op een ander moment aan, stuur een mail of bel een van ons.

Met sportieve groet,

Vero, Renske, Sander en Mascha

bestuur@ijvl.nl